MÁI HIÊN DI ĐỘNG

Email In
     
               
               
            
                  
            
            
Khung mái hiên
Bas sắt dày
     
Bạt mái hiên
Gập tay đòn mái hiên
Hộp số
     
Khớp nhôm nối giữa
Khớp nhôm nối ngoài
Khớp nhôm nối trong
Motor
Nút nhựa
Ống nhôm
     
   BẢNG GIÁ  MÁI HIÊN DI ĐỘNG
(Nhôm bảo hành 02 năm, bạt bảo hành 02 năm)
BẠT 2 DA
K.T
QUI NHƠN+    
CHỢ DINH

PHÚ TÀI +
DIÊU TRÌ+
TUY PHƯỚC   

BÌNH ĐỊNH
+ PHƯỚC SƠN

3.0m 1.680.000đ 1.920.000đ 2.020.000đ
3.1m 1.700.000đ 1.930.000đ 2.040.000đ
3.2m 1.720.000đ 1.940.000đ 2.060.000đ
 3.3m 1.740.000đ 1.950.000đ 2.080.000đ
 3.4m 1.760.000đ 1.960.000đ 2.100.000đ
 3.5m 1.780.000đ 1.970.000đ 2.120.000đ
 3.6m 1.800.000đ 1.980.000đ
2.140.000đ
 3.7m 1.820.000đ 1.990.000đ
2.160.000đ
 3.8m 1.840.000đ 2.000.000đ
2.180.000đ
3.9m 1.860.000đ 2.010.000đ
2.200.000đ
 4.0m
1.920.000đ 2.120.000đ
2.200.000đ
 4.1m 1.968.000đ 2.173.000đ 2.255.000đ
 4.2m 2.016.000đ 2.226.000đ 2.310.000đ
 4.3m 2.064.000đ 2.279.000đ 2.365.000đ
4.4m 2.112.000đ 2.332.000đ 2.420.000đ
 4.5m 2.160.000đ 2.385.000đ 2.475.000đ
 4.6m 2.208.000đ 2.438.000đ 2.530.000đ
 4.7m 2.256.000đ 2.491.000đ 2.585.000đ
 4.8m 2.304.000đ 2.544.000đ 2.640.000đ
4.9m 2.352.000đ 2.597.000đ 2.695.000đ
5.0m - 1 bộ (3 tay đòn)
2.500.000đ 2.700.000đ 2.800.000đ
5.1m - 1 bộ (3 tay đòn) 2.500.000đ 2.700.000đ 2.800.000đ
5.2m - 1 bộ (3 tay đòn) 2.500.000đ 2.700.000đ 2.800.000đ
   
   BẢNG GIÁ  MÁI HIÊN DI ĐỘNG
(Nhôm bảo hành 03 năm, bạt bảo hành 02 năm)
 BẠT 2 DA
K.T   QUI NHƠN+ 
  CHỢ DINH

PHÚ TÀI+
DIÊU TRÌ+
  TUY PHƯỚC
BÌNH ĐỊNH
+ PHƯỚC SƠN
3.0m 1.930.000đ 2.050.000đ 2.090.000đ
3.1m 1.950.000đ 2.070.000đ 2.110.000đ
3.2m  1.970.000đ 2.090.000đ 2.130.000đ
 3.3m  1.990.000đ 2.110.000đ 2.150.000đ
 3.4m 2.010.000đ 2.130.000đ 2.170.000đ
 3.5m 2.030.000đ 2.150.000đ 2.190.000đ
 3.6m 2.050.000đ 2.170.000đ
2.210.000đ
 3.7m 2.070.000đ 2.190.000đ
2.230.000đ
 3.8m 2.090.000đ 2.210.000đ
2.250.000đ
3.9m 2.110.000đ 2.230.000đ
2.270.000đ
 4.0m
2.160.000đ 2.280.000đ
2.320.000đ
 4.1m 2.214.000đ 2.337.000đ 2.378.000đ
 4.2m 2.268.000đ 2.394.000đ  2.436 .000đ
4.3m 2.322.000đ 2.451.000đ 2.494.000đ
4.4m 2.376.000đ 2.508.000đ 2.552.000đ
 4.5m 2.430.000đ 2.565.000đ 2.610.000đ
 4.6m 2.484.000đ 2.622.000đ 2.668.000đ
 4.7m 2.538.000đ 2.679.000đ 2.726.000đ
 4.8m 2.592.000đ 2.736.000đ 2.784.000đ
4.9m 2.646.000đ  2.793.000đ 2.842.000đ
5.0m - 1 bộ (3 tay đòn) 2.800.000đ 2.950.000đ 3.000.000đ
5.1m - 1 bộ (3 tay đòn) 2.800.000đ 2.950.000đ 3.000.000đ
5.2m - 1 bộ (3 tay đòn) 2.800.000đ 2.950.000đ 3.000.000đ


BẢNG GIÁ  MÁI HIÊN DI ĐỘNG
(Nhôm bảo hành 02 năm, bạt bảo hành 02 năm)
BẠT CHỐNG TIA CỰC TÍM 
K.T
QUI NHƠN+    
  CHỢ DINH

PHÚ TÀI +
DIÊU TRÌ+
TUY PHƯỚC   

BÌNH ĐỊNH
+ PHƯỚC SƠN

3.0m 1.760.000đ 1.920.000đ 2.020.000đ
3.1m 1.780.000đ 1.940.000đ 2.040.000đ
3.2m 1.800.000đ 1.960.000đ 2.060.000đ
3.3m 1.820.000đ 1.980.000đ 2.080.000đ
3.4m 1.840.000đ 2.000.000đ 2.100.000đ
3.5m 1.860.000đ 2.020.000đ 2.120.000đ
3.6m 1.880.000đ 2.040.000đ
2.140.000đ
3.7m 1.900.000đ 2.060.000đ
2.160.000đ
3.8m 1.920.000đ 2.080.000đ
2.180.000đ
3.9m 1.940.000đ 2.100.000đ
2.200.000đ
4.0m
2.000.000đ 2.160.000đ
2.240.000đ
4.1m 2.050.000đ 2.214.000đ 2.296.000đ
4.2m 2.100.000đ 2.268.000đ 2.352.000đ
4.3m 2.150.000đ 2.322.000đ 2.408.000đ
4.4m 2.200.000đ 2.376.000đ 2.464.000đ
4.5m 2.250.000đ 2.430.000đ 2.520.000đ
4.6m 2.300.000đ 2.484.000đ 2.576.000đ
4.7m 2.350.000đ 2.538.000đ 2.632.000đ
4.8m 2.400.000đ 2.592.000đ 2.688.000đ
4.9m 2.450.000đ 2.646.000đ 2.744.000đ
5.0m - 1 bộ (3 tay đòn) 2.600.000đ 2.800.000đ 2.900.000đ
5.1m - 1 bộ (3 tay đòn) 2.600.000đ 2.800.000đ 2.900.000đ
5.2m - 1 bộ (3 tay đòn) 2.600.000đ 2.800.000đ 2.900.000đ

BẢNG GIÁ  MÁI HIÊN DI ĐỘNG
(Nhôm bảo hành 03 năm, bạt bảo hành 02 năm)
BẠT CHỐNG TIA CỰC TÍM 
K.T
QUI NHƠN+   
CHỢ DINH

PHÚ TÀI+
DIÊU TRÌ+
  TUY PHƯỚC
BÌNH ĐỊNH
+PHƯỚC SƠN

3.0m 2.050.000đ 2.150.000đ 2.190.000đ
3.1m 2.070.000đ 2.170.000đ 2.210.000đ
3.2m 2.090.000đ 2.190.000đ 2.230.000đ
3.3m 2.110.000đ 2.210.000đ 2.250.000đ
3.4m 2.130.000đ 2.230.000đ 2.270.000đ
3.5m 2.150.000đ 2.250.000đ 2.290.000đ
3.6m 2.170.000đ 2.270.000đ
2.310.000đ
3.7m 2.190.000đ 2.290.000đ
2.330.000đ
3.8m 2.210.000đ 2.310.000đ
2.350.000đ
3.9m 2.230.000đ 2.330.000đ
2.370.000đ
4.0m
2.320.000đ 2.440.000đ
2.520.000đ
4.1m 2.378.000đ 2.501.000đ 2.583.000đ
4.2m 2.436.000đ 2.562.000đ 2.646.000đ
4.3m 2.494.000đ 2.623.000đ 2.709.000đ
4.4m 2.552.000đ 2.684.000đ 2.772.000đ
 4.5m 2.610.000đ 2.745.000đ 2.835.000đ
 4.6m  2.668.000đ 2.806.000đ 2.898.000đ
 4.7m 2.726.000đ 2.867.000đ 2.961.000đ
 4.8m 2.784.000đ 2.928.000đ 3.024.000đ
4.9m  2.842.000đ  2.989.000đ 3.087.000đ
5.0m - 1 bộ (3 tay đòn)  3.000.000đ 3.150.000đ 3.250.000đ
5.1m - 1 bộ (3 tay đòn)  3.000.000đ 3.150.000đ 3.250.000đ
5.2m - 1 bộ (3 tay đòn)  3.000.000đ 3.150.000đ 3.250.000đ

 

         * Ghi Chú :
      - Từ 3m0 đến 3m9 giá tính theo bộ
      - Từ 4m0 đến 4m9 tính theo đơn giá /mét
      - Từ 5m0 đến 5m2 giá tính theo bộ
      - Từ 5m3 trở lên tính theo đơn giá /mét
    
    * Vui lòng liên hệ:
         Điện thoại:  056.3825294 ; 056.3814991
; 056.3822168


 
           
 
        

   
TRANG CHỦ  -   LIÊN HỆ   -   THAM QUAN SIÊU THỊ
Copyrigh © 2009 AIMY Furniture - Decoration
Phát triển bởi: MYLONG GROUP---Rao Vặt Bình Định